Có 1 kết quả:

đại bất liệt điên dữ bắc ái nhĩ lan liên hợp vương quốc

1/1

Từ điển trích dẫn

The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. Thường gọi là "Anh Quốc" 英國.