Có 1 kết quả:

thiên văn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vẻ đẹp của bầu trời — Chỉ chung các hiện tượng trên trời.

Một số bài thơ có sử dụng