Có 1 kết quả:

thiên phú

1/1

thiên phú

phồn thể

Từ điển phổ thông

thiên phú, trời cho, bẩm sinh

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Trời cho, không do mình làm ra hay tập luyện mà có.

Một số bài thơ có sử dụng