Có 1 kết quả:

thất thanh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

lạc giọng, tắt tiếng, vì kêu la lớn quá.

Một số bài thơ có sử dụng