Có 1 kết quả:

mị khách

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Một tên chỉ loài hoa Tường vi.