Có 1 kết quả:

anh thành

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đi vòng quanh thành mà giữ thành.