Có 1 kết quả:

mạnh xuân

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tháng thứ nhất của mùa xuân, tức tháng giêng âm lịch.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tháng thứ nhất của mùa xuân, tức tháng giêng âm lịch. Cũng chỉ đầu mùa xuân.

Một số bài thơ có sử dụng