Có 1 kết quả:

nhụ nhân

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Chức phong cho vợ quan đại phu thời xưa.
2. Thời nhà Minh 明, nhà Thanh 清 bên Trung Quốc, phong cho mẫu thân hoặc vợ quan hàm thất phẩm là "nhụ nhân" 孺人.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thuộc về người ta, chỉ người vợ ( đàn bà có chồng thì thuộc về chồng ) — Tước phong cho vợ của quan đại phu thời cổ.