Có 1 kết quả:

an dật

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

An vui. Có nghĩa như An lạc.