Có 1 kết quả:

an chế

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Không vượt quá phận mình. Cũng như An phận.