Có 1 kết quả:

an ninh

1/1

an ninh

giản thể

Từ điển phổ thông

1. an ninh, yên ổn
2. yên lòng