Có 1 kết quả:

an huy

1/1

an huy

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

tỉnh An Huy của Trung Quốc