Có 1 kết quả:

an phủ

1/1

an phủ

giản thể

Từ điển phổ thông

phủ dụ cho yên