Có 1 kết quả:

an phủ sứ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một chức quan đời Đường, đặt tại các vùng xa xôi, kém an ninh.