Có 1 kết quả:

an bộ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bước thong thả, không gấp chạy.

Một số bài thơ có sử dụng