Có 1 kết quả:

an lan

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mặt nước phẳng lặng yên sóng.

Một số bài thơ có sử dụng