Có 1 kết quả:

an doanh

1/1

an doanh

phồn thể

Từ điển phổ thông

cắm lều, cắm trại, dựng lều

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lập trại đóng quân.