Có 1 kết quả:

an bẫu

1/1

an bẫu

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

ống tiêm thuốc