Có 1 kết quả:

an sản

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nói về đàn bà sanh nở bình thường.