Có 1 kết quả:

an miên

1/1

an miên

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

ngủ yên, ngủ ngon

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ngủ yên, ngủ ngon.

Một số bài thơ có sử dụng