Có 1 kết quả:

an ổn

1/1

an ổn

giản thể

Từ điển phổ thông

yên ổn, yên lành