Có 1 kết quả:

an trí

1/1

an trí

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

sắp xếp, sắp đặt, bày bố

Từ điển trích dẫn

1. An phóng, an bài, sắp đặt chỗ ở. ◇Hồng Lâu Mộng 紅樓夢: “Đẳng quá liễu tàn đông, xuân thiên tái dữ tha môn thu thập phòng ốc, lánh tác nhất phiên an trí bãi” 等過了殘冬, 春天再與他們收拾房屋, 另作一番安置罷 (Đệ tam hồi) Đợi qua hết cuối đông sang xuân sẽ lại cùng họ thu xếp phòng ốc, sắp đặt chỗ ở một lượt cho xong.
2. Đi ngủ, nghỉ ngơi. ◇Trương Trạc 張鷟: “Thì kí huân hoàng, thả hoàn phòng thất, thứ Trương Lang cộng nương tử an trí” 時既曛黃, 且還房室, 庶張郎共娘子安置 (Du tiên quật 游仙窟) Trời đã hoàng hôn, hãy trở về nhà, (người con dòng thứ) Trương Lang cùng nương tử nghỉ ngơi.
3. Kính từ, dùng để mời người khác đi nghỉ ngơi. ◇Nho lâm ngoại sử 儒林外史: “Hòa thượng tống xuất Chu Tiến đích phạn lai, nhất điệp lão thái diệp, nhất hồ nhiệt thủy. Chu Tiến dã cật liễu. Khiếu liễu an trí, các tự hiết tức” 和尚送出周進的飯來, 一碟老菜葉, 一壺熱水. 周進也吃了. 叫了安置, 各自歇息 (Đệ nhị hồi) Vị hòa thượng đưa cơm ra cho Chu Tiến, một đĩa rau, một bầu nước nóng. Chu Tiến ăn xong. Hòa thượng bảo Chu Tiến hãy đi nghỉ, ai nấy tự đi ngủ.
4. Đời Tống, biếm trích quan lại gọi là “an trí” 安置. § Nặng hơn nữa gọi là “biên quản” 編管.

Một số bài thơ có sử dụng