Có 1 kết quả:

an thư

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Thư hoãn, thong thả.
2. An thích thư thản, thảnh thơi. ◇Tô Thuấn Khâm 蘇舜欽: “Kim đắc tâm an thư nhi thân dật dự, tọa tham thánh nhân chi đạo, hựu vô nhân ki sát nhi trách vọng chi, hà lạc như thị” 今得心安舒而身逸豫, 坐探聖人之道, 又無人譏察而責望之, 何樂如是 (Đáp Phạm Tư Chánh thư 答范資政書) Nay được trong lòng thảnh thơi mà thân yên vui, ngồi suy gẫm đạo của thánh nhân, lại chẳng ai coi xét hoặc khiển trách, còn niềm vui nào như thế!
3. Làm cho an thích thư thản.
4. Yên ổn, bình yên. ◇Lỗ Tấn 魯迅: “Quốc chi an thư” 國之安舒 (Khoa học sử giáo thiên 科學史教篇) Đất nước bình yên.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Yên ổn thong dong, lòng dạ không lo nghĩ.