Có 1 kết quả:

an trang

1/1

an trang

giản thể

Từ điển phổ thông

cài đặt, lắp, mắc, thiết lập