Có 1 kết quả:

an mật

1/1

an mật

phồn thể

Từ điển phổ thông

yên lặng, yên tĩnh