Có 1 kết quả:

an thiết

1/1

an thiết

giản thể

Từ điển phổ thông

thiết lập, dựng nên