Có 1 kết quả:

an bần

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Ở trong hoàn cảnh nghèo khó nhưng vẫn an dật tự đắc. ◇Ấu học quỳnh lâm 幼學瓊林: “Duy quân tử an bần, đạt nhân tri mệnh” 惟君子安貧, 達人知命 (Bần phú loại 貧富類).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ở yên với cảnh nghèo của mình. Cũng thường nói An bần lạc đạo ( Yên với cái nghèo, vui với đạo lí ).

Một số bài thơ có sử dụng