Có 1 kết quả:

an tĩnh

1/1

an tĩnh

giản thể

Từ điển phổ thông

yên tĩnh, trật tự