Có 1 kết quả:

an tĩnh

1/1

an tĩnh

phồn thể

Từ điển phổ thông

yên tĩnh, trật tự

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Yên ổn, không có việc gì xảy ra — Cũng chỉ sự yên lặng, không có tiếng động.