Có 1 kết quả:

khách sáo

1/1

khách sáo

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

khách sáo