Có 1 kết quả:

khách xa

1/1

khách xa

phồn thể

Từ điển phổ thông

xe khách, xe ca dài

Một số bài thơ có sử dụng