Có 1 kết quả:

khách xa

1/1

khách xa

giản thể

Từ điển phổ thông

xe khách, xe ca dài