Có 1 kết quả:

yến an

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Yên ổn — Chỉ cuộc sống phẳng lặng hoàn toàn rảnh rỗi, không có việc gì để làm.