Có 1 kết quả:

yến tức

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nghỉ ngơi cho yên, cho khoẻ.

Một số bài thơ có sử dụng