Có 1 kết quả:

phú hữu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Giàu có.