Có 1 kết quả:

tẩm sở

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Phòng ngủ.