Có 2 kết quả:

tướng lãnhtướng lĩnh

1/2

tướng lãnh

phồn thể

Từ điển phổ thông

tướng lĩnh, tướng quân

tướng lĩnh

phồn thể

Từ điển phổ thông

tướng lĩnh, tướng quân

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vị quan võ cao cấp chỉ huy quân đội.