Có 1 kết quả:

chuyên chinh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đánh giặc theo ý riêng, được quyền tự quyết định, nói về vị tướng ở biên giới.

Một số bài thơ có sử dụng