Có 1 kết quả:

tầm báo

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tìm cách đền đáp công ơn, hoặc tìm cách trả thù.