Có 1 kết quả:

tầm phương

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tìm cách. Truyện Hoa Tiên » Nhân kì phó cử quyết lòng tầm phương «.

Một số bài thơ có sử dụng