Có 1 kết quả:

tầm phỏng

1/1

tầm phỏng

phồn thể

Từ điển phổ thông

thăm hỏi, đến thăm ai

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tìm kiếm thăm hỏi.

Một số bài thơ có sử dụng