Có 1 kết quả:

bình tức

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cũng như Bình khí 屛氣.