Có 1 kết quả:

sơn quân

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vị thần núi. Như Sơn thần — Một tên chỉ con cọp ( coi như vua trên núi ).

Một số bài thơ có sử dụng