Có 1 kết quả:

sơn nhai

1/1

sơn nhai

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

vách đá, vách núi

Một số bài thơ có sử dụng