Có 1 kết quả:

sơn lĩnh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đỉnh núi.

Một số bài thơ có sử dụng