Có 1 kết quả:

sơn động

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hang núi.