Có 1 kết quả:

sơn hệ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mạch núi, dãy núi — Chỉ chung nhiều dãy núi trong một vùng cùng chạy theo một hướng.