Có 1 kết quả:

sơn cước

1/1

sơn cước

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

chân núi