Có 1 kết quả:

sơn trà

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một loài cây nhỏ, hoa có hai màu đỏ trắng rất đẹp ( camelias ).

Một số bài thơ có sử dụng