Có 1 kết quả:

sơn man

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Giống dân thiểu số bán khai, sống trên núi.

Một số bài thơ có sử dụng